Onderhoud en inspectie ketels

EBI (Eerste Bijzondere Inspectie)

Bij Bosch ondersteunen we u graag met:

 • Uitvoering van de eerste inspectie ketelinstallatie bij ingebruikname.
 • Controle/ verslaglegging m.b.t. veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.
 • Basisrapport voor een effectieve uitvoering van (periodieke) inspecties en onderhoud van uw stookinstallatie.
Bij het voor het eerst in gebruik nemen van verwarmings- of stookinstallaties met een vermogen > 100 kW moet de eigenaar van een installatie over een rapport beschikken waaruit blijkt dat de installatie aan de geldende eisen voldoet. Conform de SCIOS richtlijnen wordt een EBI uitgevoerd ter controle van de stookinstallatie op veilig functioneren, optimale verbranding en het energiezuinig functioneren. Het rapport van deze inspectie moet op aanvraag van overheden aantoonbaar te zijn en dient steeds vaker als garantiestelling bij het afsluiten van verzekeringen.

Kiest u voor Bosch dan kunt u rekenen op een hoogwaardig product en de daarbij behorende diensten, waaronder alle benodigde keuringen en inspecties zoals de EBI. Het inbedrijfstellen is daarbij een belangrijk onderdeel. Door de bundeling van onze kennis en expertise zijn we in staat om gedurende de levenscyclus van een installatie u ook op andere momenten te ondersteunen en te begeleiden:

 • Volledige inspectie van de gehele ketelinstallatie, inclusief het systeem voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen.
 • Opstellen van een basisverslag, o.a. dienend als richtlijn voor toekomstige inspecties en onderhoudsbeurten.
 • Vastlegging van de technische gegevens van de installatie en de instelgegevens, inclusief grenswaarden bij het in bedrijf stellen van de ketel. Bevindingen van (bouwkundige) gebreken aan de stookruimte worden als aandachtpunten in het rapport meegenomen.
 • Afgeven van een Verklaring van Inspectie bij Ingebruikname, t.b.v. het bevoegd gezag, indien de ketelinstallatie voldoet aan de veiligheidseisen en milieunormen.

PI (Periodieke Inspectie)

Bosch verzorgt ook voor u Periodieke Inspecties:

 • Minimaal één maal per vier jaar.
 • Volledige inspectie van de ketelinstallatie op basis van het basisverslag.
 • Verslag en Verklaring van inspectie.

Afhankelijk van de installatie dient verwarmings- of stookinstallatie met een vermogen > 100 kW minimaal één maal per vier jaar geïnspecteerd en gekeurd te worden. De periodieke inspectie zorgt voor veilig functioneren, optimale verbranding en het energiezuinig functioneren waarvan de basis is vastgelegd in het EBI rapport. De verklaring van deze inspectie moet op aanvraag van overheden aantoonbaar zijn en dient steeds vaker als garantiestelling bij het afsluiten van verzekeringen. Een Periodieke Inspectie omvat:

 • Volledige inspectie van de gehele ketelinstallatie, inclusief het systeem voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen aan de hand van het (basis) EBI rapport.
 • Het uitvoeren van een volledige stookproef en het opmaken van een stookrapport.
 • Het vastleggen van de resultaten van de periodieke inspectie in een rapport periodieke inspecties.
 • Afgeven van een Verklaring van inspectie, t.b.v. het bevoegd gezag, indien de ketelinstallatie voldoet aan de veiligheidseisen en milieunormen.

PO (Periodiek Onderhoud)

Bosch verzorgt ook voor u Periodiek Onderhoud:

 • Volledig reinigen en inspecteren van de ketelinstallatie op basis van een checklist en de grenswaarden in het basisverslag.
 • Verslag en Verklaring van onderhoud.

Er is in de regelgeving geen plicht tot periodiek onderhoud opgenomen, veel onderhoudsaspecten aan een stookinstallatie zijn vaak omschreven in de voorschriften van de fabrikant. Als de verplichte (periodieke) inspectie uitwijst dat (correctief) onderhoud nodig is, dan is men wél verplicht dit onderhoud te laten uitvoeren.

Het onderhoud richt zich conform de SCIOS- richtlijnen hoofdzakelijk op het inspecteren en reinigen van de installatie, waardoor het veilig functioneren, de optimale verbranding en het energiezuinig functioneren gewaarborgd blijft. Het onderhoud wordt vastgelegd in een periodiek onderhoudsrapport en een Verklaring van onderhoud wordt afgegeven t.b.v. het bevoegd gezag.

Door te kiezen voor Bosch voor uw periodieke inspectie, kiest u voor kennis en expertise op het gebied van verwarmings- of stookinstallaties. Bosch is daarbij niet alleen expert op het gebied van de eigen producten, maar daarnaast ook in staat om installaties van derden te inspecteren. Periodiek Onderhoud omvat:

 • Uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud aan de ketelinstallatie volgens checklist.
 • Het vervangen van onderdelen, indien noodzakelijk.
 • Bij vervanging van onderdelen controleren of het vervangende onderdeel functioneert conform het basisverslag.
 • Het uitvoeren van een volledige stookproef en het opmaken van een stookrapport.
 • Het vastleggen van de resultaten van het periodiek onderhoud in een rapport periodiek onderhoud.
 • Afgeven van een Verklaring van onderhoud t.b.v. het bevoegd gezag indien de ketelinstallatie voldoet aan de veiligheidseisen en milieunormen.

Inspectie brandstoftoevoerleidingen en emissiemetingen NOx
Inspectie brandstoftoevoerleidingen

Omdat de keuring van brandstoftoevoersystemen onderdeel is van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie, zijn minimale frequenties gelijk aan die van de stookinstallatie. De brandstoftoevoerleidingen dienen bij ingebruikname en vervolgens periodiek geïnspecteerd te worden.

Emissiemetingen NOx

Voor toestellen met een vermogen van 400 kW of meer geldt dat deze naast de verplichte inspecties ook nog een NOx-meting moeten ondergaan. Bosch is ook hiervoor volledig gecertificeerd en bevoegd om deze metingen voor u uit te voeren.