Komponenter til dampkedler og til vandbehandling

Monteringsklare moduler til kedelforsyning efter dine krav.

Vores moduler til dampkedler gør det muligt at udstyret anlægget efter behov. De sikrer maksimal driftssikkerhed og lang levetid samt høj effektivitet under de specifikke driftsbetingelser.

Komponenter til dampkedler

Røggasvarmeveksler dampkedler

Røggasvarmeveksler dampkedler

Med effektiv genvinding af røggasspildvarme kan du spare op til 14 % brændstof og samtidig reducere emissionen. En røggasvarmeveksler kaldes også en Economiser og hører til basisudstyret i forbindelse med en energioptimeret og miljøvenlig kedeldrift.

 • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
 • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
 • Brændstofbesparelse på op til 7 %, med ekstra efterkoblet kondenserende røggaskøler op til 14 %
 • Intelligent regulering giver lang levetid og høj effektivitet
Læs mere

Komponenter

Fødevandskølemodul FWM

Fødevandskølemodul FWM

Modulet afkøler fødevandet før indløb i anlæggets Economiser for at opnå bedre udnyttelse af røggasvarmen. Det forbedrer virkningsgraden i dampkedelanlæg.

 • Spar op til 1,8 % af brændstofudgifterne gennem en bedre udnyttelse af røggasvarmen
 • Enkel eftermontering på ældre anlæg takket være det begrænsede pladsbehov og enkle rørinstallation
 • Afstemt regulering til sikker drift af kedel og komponenter
 • Hurtig amortisering også ved anlæg med få driftstimer
Læs mere

Komponenter

Kondensvandservicemodul CSM

Kondensvandservicemodul CSM

Modulet samler kondensat, der opstår, og fører det effektivt tilbage i dampkredsløbet. Kan også leveres som højtryk-kondensatanlæg CHP.

 • Sikker udnyttelse af kondensat i dampkedelsystemer
 • Reduktion af energi- og vandforbruget ved reduktion af mængden af tilsætningsvand
 • Minimering af afspændingsdamptab, afsaltnings- og udslamningsmængder samt mindre kemikalieforbrug
 • Reduceret korrosionspotentiale i damp-kondensatsystem ved brug af højtryks-kondensatanlæg
Læs mere

Komponenter

Vandservicemodul WSM-V, WSM-T

Vandservicemodul WSM-V, WSM-T

Modulet forsyner dampkedlen med afgasset og kemisk behandlet fødevand og bortskaffer afsaltnings- og spildevandet.

 • Vandbehandling til dampkedelanlæg
 • Forhindring af korrosion i kedlen
 • Maksimal afgasningsvirkning og reduceret kemikalieforbrug med fuld afgasning WSM-V
 • Delafgasningsmodul WSM-T til små anlæg
Læs mere

Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

Vandbehandlingsmodul WTM

Modulet er den perfekte løsning til fødevand med lav hårdhed.

 • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
 • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
 • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
 • Stor driftssikkerhed og integration i kedelanlæggets styring
Læs mere

Komponenter

Pumpemodul PM

Pumpemodul PM

Modulet fører fødevandet fra fødevandsbeholderen ind i kedlen eller kondensat fra kondensatbeholderen ind i afgasningsanlægget.

 • Til fremføring af fødevand/kondensat
 • Lavere effektforbrug og forbedret driftskomfort
 • Hastighedsstyret variant til øget effektivitet af røggasvarmeveksleren
 • Redundant pumpe til maksimal forsyningssikkerhed
Læs mere

Komponenter

Vandanalyseapparat WA

Vandanalyseapparat WA

Procesorienteret overvågning af kedel- og kedelfødevand: I analyseapparatet måles restiltkoncentration, pH-værdi og ledeevne i kedelfødevand og pH-værdi i det tilsluttede kedelvand.

 • Til fuldautomatisk måling og overvågning af kedelvandets kvalitet
 • Øget driftssikkerhed med løbende overvågning af vandværdierne
 • Automatiseret overvågning med løbende måling af pH-værdi, iltindhold og ledeevne
 • Reduceret forbrug af kemikalier takket være behovsafstemt dosering af tilsætningsstoffer
Læs mere

Komponenter

Fødevandsreguleringsmodul RM

Fødevandsreguleringsmodul RM

Modulet sikrer et så konstant kedelvandsniveau som muligt, forbedrer dampkvaliteten og sørger for at øge gennemstrømningstiden for at øge effektiviteten af røggasvarmeveksleren.

 • Til kontinuerlig fødevandsregulering
 • Forbedret effektivitet af røggasvarmevekslerne
 • Færre pumpekoblinger
 • Konstant kedelvandniveau
Læs mere

Komponenter

Spildevands-, afspændings- og kølemodul BEM

Spildevands-, afspændings- og kølemodul BEM

Modulet er den perfekte løsning til bortskaffelse af det temperaturførende spildevand fra dampkedelanlæg.

 • Til køling af spildevand ned til den tilladte temperatur
 • Straks driftsklar efter hurtig og nem montering med få tilslutninger
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav med automatisk drift
Læs mere

Komponenter

Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM

Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM

Modulet øger virkningsgraden og reducerer brændstof- og spædevandsforbruget.

 • Til genvinding af varme fra afsaltningsvand/kondensat
 • Øgning af anlæggets virkningsgrad med op til 2 %
 • Lavere brændstof-, kølevands- og spildevandsomkostninger
 • Straks driftsklar efter hurtig og nem montering med få tilslutninger
Læs mere

Komponenter

Afspændings-, varmegenvindings- og afløbsvandmodul EHB

Afspændings-, varmegenvindings- og afløbsvandmodul EHB

Modulet genvinder varme fra temperaturførende spildevand fra dampkedelanlægget og bortleder varmen sikkert.

 • Til køling af spildevand og genvinding af varme fra afsaltningsvand/kondensat
 • Øgning af anlæggets virkningsgrad med op til 2 %
 • Lavere brændstof-, kølevands- og spildevandsomkostninger
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav med automatisk drift
Læs mere

Komponenter

Dampafkøler VC

Dampafkøler VC

Modulet genvinder varme fra frigivet damp, forbedrer virkningsgraden og reducerer på den måde brændstofforbruget.

 • Til varmegenvinding af frigivet damp fra den termiske vandbehandling
 • Genvinding af varme og dermed forbedring af virkningsgraden
 • Energi, der kan udnyttes til opvarmning af tilsætningsvand eller til overførsel til separate vandkredsløb
Læs mere

Komponenter

Luftforvarmersystem APH

Luftforvarmersystem APH

Med dette system forvarmes forbrændingsluften og sænkes røggastemperaturen. Virkningsgraden stiger.

 • For større systemeffektivitet og reduceret brændstofforbrug med op til 2 %
 • Forvarmning af forbrændingsluften overtager en lille del af brænderens termiske ydelse
 • Mindre investeringer sammenlignet med konventionelle løsninger, kortere amortiseringsperiode
 • Begrænset service- og reparationsbehov
Læs mere

Komponenter

Gasreguleringsmodul GRM

Gasreguleringsmodul GRM

Modulet sikrer konstant gastryk foran brænderen.

 • Til pålidelig brændstofforsyning med gas
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
 • Forbedring af driftssikkerheden
Læs mere

Komponenter

Dampfordeler SD

Dampfordeler SD

Modulet sørger for at fordele den producerede dampmassestrøm til de forskellige forbrugere.

 • Til fordeling af dampmassestrømmen til forbrugerne
 • Reduceret nettab med central fordeling i anlæg med komplekse forbrugerstrukturer
 • Besparelser takket være central betjening og vedligeholdelse
Læs mere

Komponenter

Dampakkumulatormodul SAM

Dampakkumulatormodul SAM

Modulet stiller ekstra damp til rådighed i spidsbelastningsperioder.

 • Til dækning af kortvarige spidsbelastninger
 • Udligning af kortvarige effektspidser
 • Reduktion af vandmedrivning og de negative følger heraf
 • Reduktion af dampgeneratorens koblingshyppighed
Læs mere
Har du brug for hjælp?