Komponenty pre parné kotly a na úpravu vody

Moduly pripravené na montáž, na zásobovanie kotla podľa vašich požiadaviek.

Naše moduly pre parné kotly umožňujú vybavenie vášho zariadenia podľa vašich požiadaviek. Postarajú sa o maximálnu bezpečnosť prevádzky, ako aj dlhú životnosť a efektivitu pri špecifických podmienkach prevádzky.

Komponenty pre parné kotly

Spalinový výmenník tepla pre parný kotol

Spalinový výmenník tepla pre parný kotol

S efektívnym spätným získavaním odpadového tepla zo spalín ušetríte až do 14 % paliva a súčasne znížite emisie. Spalinový výmenník tepla, nazývaný aj ekonomizér, patrí k základnej výbave na energeticky optimalizovanú a voči životnému prostrediu prívetivú prevádzku kotlov.

 • Efektívne spätné získavanie odpadového tepla a redukcia strát spalinami
 • Maximalizovanie efektivity s využitím kondenzácie
 • Úspora paliva až do 7 %, s dodatočne zaradeným kondenzačným výmenníkom tepla až do 14 %
 • Inteligentná regulácia pre dlhú životnosť a efektivitu
Viac informácií

Komponenty

Chladiaci modul napájacej vody FWM

Chladiaci modul napájacej vody FWM

Modul ochladzuje napájaciu vodu pred vstupom do ekonomizéra, aby sa dosiahlo vyššie využitie tepla zo spalín. Tým sa zvyšuje stupeň účinnosti pri zariadeniach alebo sústavách s parným kotlom.

 • Väčším využívaním tepla zo spalín ušetríte až 1,8 % nákladov na palivo
 • Jednoduché dodatočné vybavenie pri starších zariadeniach vďaka malej potrebe miesta a jednoduchému prepojeniu rúrami
 • Zosúladená regulácia na bezpečnú prevádzku kotla a komponentov
 • Rýchla amortizácia aj pri zariadeniach s malým počtom hodín prevádzky
Viac informácií

Komponenty

Servisný modul pre kondenzát CSM

Servisný modul pre kondenzát CSM

Modul zbiera vznikajúci kondenzát a efektívne ho prenáša naspäť do parného okruhu. Možnosť dodania aj ako vysokotlakové zariadenie pre kondenzát CHP.

 • Bezpečné využitie kondenzátu v systémoch parných kotlov
 • Zníženie spotreby energie a vody, znížením množstiev dodatkovej vody
 • Minimalizovanie expanzných strát pary, odsoleného a odkaleného množstva, menšia spotreba chemikálií
 • Znížený potenciál na vznik korózie v parnom systéme pre kondenzát, pri použití vysokotlakových zariadení pre kondenzát
Viac informácií

Komponenty

Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T

Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T

Modul zásobuje parný kotol odplynenou a chemicky upravenou napájacou vodou a likviduje odsolenú a vypúšťaciu vodu.

 • Úprava vody pre zariadenia/sústavy s parným kotlom
 • Zabránenie korózii v kotle
 • Najvyššia účinnosť odplynenia a znížená spotreba chemikálií s úplným odplynením WSM-V
 • Modul na čiastočné odplynenie WSM-T pre malé zariadenia
Viac informácií

Komponenty

Modul pre úpravu vody WTM

Modul pre úpravu vody WTM

Modul je ideálnym riešením pre napájaciu vodu bez tvrdosti.

 • Úplne automatizované zmäkčovanie čerstvej vody zabráni tvorbe vápenatých usadenín
 • Neustále mäkká napájacia voda na zabránenie usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích plochách kotlov
 • Zabezpečuje efektívny prenos tepla, veľkú hospodárnosť a dlhú životnosť kotla
 • Veľká bezpečnosť prevádzky a integrácia do ovládania kotlových zariadení
Viac informácií

Komponenty

Čerpadlový modul PM

Čerpadlový modul PM

Modul dopravuje napájaciu vodu od nádrže s napájacou vodou do kotla alebo dopravuje kondenzát od nádoby na kondenzát do odplyňovacieho zariadenia.

 • Na dopravu napájacej vody/kondenzátu
 • Zníženie príkonu a zvýšenie prevádzkového komfortu
 • Variant s riadením otáčok na zvýšenie efektivity spalinového výmenníka tepla
 • Redundantné čerpadlo pre maximálne zabezpečenie zásobovania
Viac informácií

Komponenty

Zariadenie na analyzovanie vody WA

Zariadenie na analyzovanie vody WA

Procesne orientované sledovanie kotlovej vody a vody napájajúcej kotol: v zariadení na analyzovanie sa merajú koncentrácie zvyškového kyslíka, hodnoty pH a vodivosti vo vode napájajúcej kotol a hodnoty pH v pripojenej kotlovej vode.

 • Na plnoautomatické meranie a sledovanie kvality kotlovej vody
 • Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti kontinuálnym sledovaním hodnôt vody
 • Automatizované sledovanie nepretržitým meraním hodnoty pH, obsahu kyslíka a vodivosti
 • Úspora chemikálií vďaka dávkovaniu prísad podľa potreby
Viac informácií

Komponenty

Regulačný modul napájacej vody RM

Regulačný modul napájacej vody RM

Modul zabezpečuje podľa možnosti konštantnú hladinu kotlovej vody, vylepšuje kvalitu pary a stará sa o zvýšenie časov prúdenia na zvýšenie efektívnosti spalinového výmenníka tepla.

 • Na kontinuálne regulovanie napájacej vody
 • Zvýšenie efektívnosti spalinových výmenníkov tepla
 • Zníženie spínaní čerpadla
 • Konštantná hladina vody v kotle
Viac informácií

Komponenty

Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM

Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM

Modul je ideálnym riešením na likvidáciu odpadových vôd zo zariadení alebo sústav s parnými kotlami, na základe teploty.

 • Na ochladenie vypúšťanej vody až na prípustnú teplotu
 • Rýchla a jednoduchá montáž, s malým počtom pripojení je okamžite pripravený na prevádzku
 • Presné dodržanie úradných nariadení vďaka automatickému spôsobu prevádzky
Viac informácií

Komponenty

Modul na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM

Modul na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM

Modul zvyšuje stupeň účinnosti a redukuje používanie paliva a dodatkovej vody.

 • Na spätné získavanie tepla z odsolenej vody/kondenzátu
 • Nárast stupňa účinnosti zariadenia až o 2 %
 • Zníženie nákladov na palivo, chladiacu vodu a odpadovú vodu
 • Rýchla a jednoduchá montáž, s malým počtom pripojení je okamžite pripravený na prevádzku
Viac informácií

Komponenty

Modul na uvoľňovanie, spätné získavanie tepla a pre vypúšťanú vodu EHB

Modul na uvoľňovanie, spätné získavanie tepla a pre vypúšťanú vodu EHB

Modul získava teplo obsiahnuté v odpadových vodách sústavy s parným kotlom a bezpečne ho odvádza.

 • Na chladenie vypúšťanej vody a spätné získavanie tepla z odsolenej vody/kondenzátu
 • Nárast stupňa účinnosti zariadenia až o 2 %
 • Zníženie nákladov na palivo, chladiacu a odpadovú vodu
 • Presné dodržanie úradných nariadení vďaka automatickému spôsobu prevádzky
Viac informácií

Komponenty

Chladič bridy VC

Chladič bridy VC

Modul spätne získava teplo z bridovej pary, zvyšuje stupeň účinnosti a tým redukuje používanie palív.

 • Na spätné získavanie tepla z bridovej pary tepelnej úpravy vody
 • Spätné získanie tepla a tým vylepšenie stupňa účinnosti
 • Využiteľná energia na zahrievanie dodatkovej vody alebo na prenos na separátny okruh vody
Viac informácií

Komponenty

Systém predhrievačov vzduchu APH

Systém predhrievačov vzduchu APH

Týmto systémom je predhrievaný spaľovací vzduch a znižovaná teplota spalín. Zvyšuje sa tak stupeň účinnosti.

 • Na vyššiu efektívnosť systému a zmenšenú spotrebu palív až o 2 %
 • Predhrievanie spaľovacieho vzduchu prevezme malú časť tepelného výkonu horáka
 • Nízke investície v porovnaní s konvenčnými riešeniami, nízka doba amortizácie
 • Nízke nároky na údržbu a opravy
Viac informácií

Komponenty

Modul regulácie plynu GRM

Modul regulácie plynu GRM

Modul zabezpečuje konštantný tlak plynu pred horákom.

 • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – plynom
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Presné dodržanie úradne daných údajov
 • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky
Viac informácií

Komponenty

Rozdeľovač pary SD

Rozdeľovač pary SD

Modul zabezpečuje rozdeľovanie vyrobeného hmotnostného prúdu pary príslušným spotrebovávacím zariadeniam.

 • Na rozdeľovanie hmotnostného prúdu pary spotrebovávacím zariadeniam
 • Zníženie strát v sieti na základe centrálneho rozdeľovania, pri sústavách s komplexnými štruktúrami spotrebovávacích zariadení
 • Úspory vďaka centrálnej obsluhe a údržbe
Viac informácií

Komponenty

Modul akumulátora pary SAM

Modul akumulátora pary SAM

Modul poskytuje dodatočnú paru v špičkových zaťaženiach.

 • Na pokrytie krátkodobých špičkových zaťažení
 • Vyrovnávanie krátkodobých výkonových špičiek
 • Zníženie strhávania vody a jeho negatívnych dôsledkov
 • Zníženie frekvencie spínania vyvíjača pary
Viac informácií
Potrebujete pomoc?